Morocco المغرب

A trip in Morocco... Song is Lamma Bada Yatathanna by Juan Martin --------------------------------------------------------------------- Un viaggio in Marocco... Canzone e' Lamma Bada Yatathanna da Juan Martin