Marrakech 3.MOV

Tour around Marrakech at night, going to the Fantasia Show!