Dakhla night street scene Morocco March 2009

Dakhla night street scene Western Sahara Morocco March 2009